Austnesfjord innbyggerforening                             Nordland Fylkeskommune

Sluttrapport prosjekt "Ei triveligere bygd"

Innbyggerforeninga ble startet 30.nov 2006.

Et av hovedmålene med denne var og styrke samarbeidet/samholdet i bygda.

Videre ønsket vi og samle bygda til en "trivselsdugnad".

Vi fikk vite at Fylkeskommunen kunne gi tilskudd til slike tiltak, og vi søkte da om midler og det fikk vi.

Når pengene var på plass så begynte vi og diskutere om hvordan vi skulle vekke interessen i bygda for prosjektet vårt. 

Vi fant da ut at det å bruke skolebarna som en kanal ville gi positive ringvirkninger.

Vi tok så kontakt med Laupstad Skole der vi ble møtt med positivt engasjement, dette resulterte i at skolen arrangerte flere temadager for elevene i småtrinnet med tema forsøpling.

Ungene var veldig engasjerte.

De lagde historier om hvorfor søppel er skadelig i naturen og de ringvirkningene det gir for dyr og mennesker.

Når ungene viste slik interesse for disse temadagene ville de fortelle dette videre og dugnadsdagen ville bli kjent blant foreldre og familie.

Vi informerte og gjennom flygeblad i postkassene samt annonser i lokalavisene.

Ellers tok vi kontakt med de andre lagene og foreningene i bygda for og høre om hvordan vi kunne samarbeide om denne dagen.

Vi har flere flotte turløyper i bygda som brukes av både skolen og andre turgåere.

Siden utfarten til disse stedene stadig øker ønsket vi og forhindre at områdene skulle bli forsøplet.

Derfor ble det satt ut benker og søplekasser på sentrale plasser i bygda.

Vi ser allerede at disse er flittig brukt nå i sommer.

Dugnadsdagen ble gjennomført 24.juni 2007.

Vi spredde oss utover bygda til de områdene vi mente trrengte mest opprydding.

Vi ryddet fjæra for skrot og søppel som uværet kommer med.

Vi beiset de benkene og søplekassene som ble satt ut ,og vi malte busskuret som var blitt "tagget" ned.

Etter endt arbeid så møttes vi på skolen til felles "miljøfest" med kaffe og kaker.

Vi var alle enige om at denne dagen gjorde godt for bygda.

Fikk knyttet de forskjellige delene av bygda litt mer sammen.

Vi fikk gjort mye og hadde en trivelig dugnadsdag sammen.

Vi vet med sikkerhet at det vil bli arrangert en ny dugnadsdag til våren der vi tar for oss andre deler av bygda.

Vi i Austnesfjorden Innbyggerforening vil takke Nordland Fylkeskommune som bidrar med slike tilskudd.

Vi vet at de innkjøpene som er gjort i år vil øke bruken av den flotte naturen som omkranser oss.

Søppelryddingen gjorde det renere og tryggere i strandsonen og farlig skrot ble fjernet slik at folk ikke skader seg.

Tusen takk alle som har bidratt.

Austnesfjord Innbyggerforening.